Member
-
Documentary maker

Akio Yuguchi (1985)
http://totalinmess.tumblr.com

Photographer

Hiroshi Aoki (1981)
http://hiroshiaokiphotography.com/

Designer

Hirofumi Abe (1989)
http://abehirofumi.com/

Support
-

Mineo Matsubara
Namiko Fujiwara
Itsuki Hamamoto
Stoke Take
Kojima Momoka
Kuniko Yoshimura
Fumiya Yoshimura
Takanori Goya

Aokage-En
-

Kama Elementary School
Akiyoshidai International Art Village
Valerie Clemson
Kersti Uibo
Josephine Vejrich Watanabe
Akiko Hakamata
Ivan Marković
Yuki Jungesblut
Utamaru Kobayashi
Kiyoshi Harakawa
Franziska Wicke
Chih-hung Liu
Masaru Usui
Hikaru Suzuki

Special Thanks to
-

Katsumi Agari
Kazuko Agari
Toru Yoshimura
Sayoko Yoshimura
16mm Film Trial Room
and
Doreen Uhlig